Wysokie kwalifikacje Pomorzan

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

W skrócie o projekcie

 • Masz co najmniej 18 lat?
 • Mieszkasz w województwie pomorskim?
 • Pracujesz w firmie lub organizacji zatrudniającej do 250 pracowników lub podmiocie ekonomii społecznej?

Weź udział w projekcie „Wysokie kwalifikacje Pomorzan” – wybierz interesującą Cię formę wsparcia:

 • Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego
  • 120 godzin bezpłatnego kursu językowego,
  • różne poziomy zaawansowania – dostosowane do potrzeb i umiejętności uczestników,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe.
 • 80 % dofinansowania do kursów prawa jazdy kategorii C lub D z kwalifikacją na przewóz rzeczy lub osób, w tym:
  • bezpłatne badania lekarskie i psychologiczne,
  • 80 % dofinansowania na kurs prawa jazdy wraz z kwalifikacją,
  • bezpłatny egzamin na prawo jazdy oraz egzamin na kwalifikację zawodową,
  • w razie konieczności bezpłatny egzamin poprawkowy.

Kto może skorzystać?

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe mieszkające na terenie województwa pomorskiego.

Drugim warunkiem jest praca w sektorze MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają do 250 pracowników) lub w podmiocie ekonomii społecznej (między innymi: organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawidowej).

Jeśli nie masz pewności czy spełniasz te kryteria, skontaktuj się z biurem projektu.

Grupy premiowane w rekrutacji

W rekrutacji do projektu premiowane będą osoby:

 • z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym,
 • powyżej 50 roku życia,
 • kobiety
 • osoby w wieku 25 lat i więcej.

Co musisz przygotować?

Aby wziąć udział w projekcie „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”, należy wypełnić następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących)
 • Oświadczenie osoby prowadzącej działalność na własny rachunek (w przypadku osób prowadzących działalność)
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub innego właściwego rejestru, w którym dokonano wpisu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek (dotyczy osób pracujących na własny rachunek)
 • Kserokopię certyfikatu językowego (w przypadku osób, które po roku 2016 uczestniczyły w kursie językowym finansowanym z EFS i otrzymały certyfikat – osoby takie nie będą przystępować do testu poziomującego)
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami)

Dokumenty do pobrania w sekcji Rekrutacja i inne ważne dokumenty

Gdzie składasz dokumenty?

Wypełnione dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres jednego z biur projektu:

 • Bytów
  ul. 11 Listopada 1
  tel. 730 002 974
 • Kościerzyna
  ul. Heykego 28
  tel. 577 150 433

Co zyskasz?

W zależności od wybranej formy wsparcia możesz uzyskać:

 • Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego
  • 120 godzin bezpłatnego kursu językowego,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • certyfikat potwierdzający umiejętności językowe na wybranym poziomie;
 • Bezpłatne kursy prawa jazdy kategorii C lub D z kwalifikacją na przewóz rzeczy lub osób:
  • bezpłatne badania lekarskie i psychologiczne,
  • 80% dofinansowanie do kursu prawa jazdy kat. C/D oraz odpowiednio kursu na przewóz rzeczy/osób,
  • bezpłatny egzamin na prawo jazdy oraz egzamin na kwalifikację zawodową,
  • w razie konieczności bezpłatny egzamin poprawkowy.

Wkład Unii Europejskiej w projekt

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 981 616,40 zł
w tym wkład Unii Europejskiej: 834 373,94 zł

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie w następujących okresach:

 • 31 sierpnia – 11 września 2020 r.
  Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego
 • od 14 września 2020 r. rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne kursy językowe (do wyczerpania miejsc)
 • 9 – 23 listopada 2020 r.
  80% dofinansowania do kursu prawa jazdy kat. C/D wraz z kursem kwalifikacyjnym

Kolejne terminy rekrutacji będą ogłaszane na tej stronie.

Informacje dodatkowe

Projekt „Wysokie kwalifikacje Pomorzan” realizowany jest przez firmę Twin Media sp. z o. o.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 305 osób pracujących w MŚP i podmiotach ekonomii społecznej, mieszkających w woj. pomorskim poprzez nabycie przez nich kwalifikacji zawodowych w wyniku udział w kursach językowych oraz szkoleniach zawodowych umożliwiających
wykonywanie zawodu kierowcy samochodu ciężarowego/autobusu.

Projekt zakłada, że co najmniej 80% uczestników stanowić będą łącznie osoby o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50 roku życia.

Co najmniej 80% uczestników projektu stanowić będą osoby w wieku 25 lat i więcej, z których co najmniej 40% to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Aktualności projektu


Informacje i zgłoszenia

Twin Media sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 1
77-100 Bytów

tel. 730 002 974

Kościerzyna, ul. Heykego 28, nr tel 577 150 433

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską